Yoksa saray köprü yapmaktan vaz mı geçti: Plana göre büyük yatırım yok

Yoksa saray köprü yapmaktan vaz mı geçti: Plana göre büyük yatırım yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı genelgesi yayınlandı. Genelgeye göre, acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacak. Getirilen bu sınırlamaya, yatırım programı uygulama sürecinde de devam edilecek.

2022-2024 Dönemi Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgede, vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amaçları doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek üzere 2019-2023 döneminde On Birinci Kalkınma Planı'nın uygulandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu dönemde temel hedefimiz olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir. Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların önümüzdeki dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımı temel ilkemiz olacaktır."

"İş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecek"

Kamu yatırım harcamalarına ilişkin olarak da genelgede, şunlar kaydedildi:

"Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir.

Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri, özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgede, 2022 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Program'da yer alan amaç, politikalar, öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağı vurgulandı.

"En kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecek"

Ayrıca, Orta Vadeli Program'la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı aktarılan genelgede, şunlar paylaşıldı:

"Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2022 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacaktır.

Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir."

"2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"ne de yer verilen genelgede, bütün kuruluşların 2022 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, genelgede belirtilen hususlar ile rehberde vurgulanan öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almaları, tavan içinde kalmak kaydıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 23 Haziran 2021 tarihli Yatırım Talepleri Duyurusuna istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle "kaya.sbb.gov.tr" adresinde yer alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermeleri de istendi.