Seçim Öncesi AKP’li Vekile Büyük Kıyak

Seçim Öncesi AKP’li Vekile Büyük Kıyak
Bahçeşehir’de 800 futbol sahası büyüklüğündeki alanın imar planı değiştiriliyor. AKP’li Tevhit Karakaya’nın şirket milyarlarca rant elde edecek.AKP hü­kü­me­ti se­çi­me sa­yı­lı gün­ler ka­la İs­tan­bu­l’­da...

Bahçeşehir’de 800 futbol sahası büyüklüğündeki alanın imar planı değiştiriliyor. AKP’li Tevhit Karakaya’nın şirket milyarlarca rant elde edecek.

AKP hü­kü­me­ti se­çi­me sa­yı­lı gün­ler ka­la İs­tan­bu­l’­da bü­yük bir imar ope­ras­yo­nu­na im­za at­tı. Ma­yıs 2011’de dö­ne­min Baş­ba­ka­n’­ı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın açık­la­dı­ğı ye­ni şe­hir pro­je­si için ilk so­mut adım atıl­dı. Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı, Ka­nal İs­tan­bul pro­je­si­nin çev­re­sin­de ku­ru­la­cak 500 bin nü­fus­lu ye­ni şe­hir pro­je­si­nin Bah­çe­şe­hi­r’­de bu­lu­nan üçün­cü eta­bı için­de yer alan son de­re­ce de­ğer­li bir böl­ge için imar pla­nı ha­zır­lan­dı. Ta­tar­cık Çift­li­ği Mev­ki­i ola­rak bi­li­nen ve top­lam 5,5 mil­yon met­re­ka­re ala­nı kap­sa­yan imar pla­nıy­la ara­zi sa­hip­le­ri­ne mil­yar­lar­ca li­ra­lık eks­tra rant ya­ra­tı­la­cak.

İNŞAAT İKİ KAT ARTTI

Ba­şak­şe­hir İl­çe­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan, ba­kan­lık ta­ra­fın­dan “Ö­zel Pro­je Ala­nı­” ola­rak ilan edi­len böl­ge­ye iliş­kin ha­zır­la­nan 1/5000 öl­çek­li Na­zım İmar Pla­nı De­ği­şik­li­ği ve 1/1000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Pla­nı De­ği­şik­li­ği, İs­tan­bul Va­li­li­ği Çev­re ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü­’n­de as­kı­ya çı­ka­rıl­dı. Ya­pı­lan imar plan ta­di­la­tı­na gö­re, böl­ge­de bu­lu­nan kat yük­sek­li­ği sı­nı­rı 9,5 met­re­den 79 met­re­ye ka­dar yük­sel­ti­lir­ken 0.30 ile 0.70 ara­sın­da yer alan em­sal­ler 0.90 ile 1.50’ye çı­ka­rıl­dı. Böy­le­ce böl­ge­de faz­la­dan 1,5 mil­yon met­re­ka­re in­şa­at yap­ma hak­kı­nın önü açıl­dı. 19 Ha­zi­ran 2015 ta­ri­hin­de as­kı­dan ine­cek, imar pla­nı bu ha­liy­le yü­rür­lü­ğe gi­rer­se dü­şük kat­lı vil­la­la­rın yer al­dı­ğı böl­ge­de yük­sek kat­lı ya­pı­lar yer ala­bi­le­cek ve ya­pı­laş­ma yo­ğun­lu­ğu ar­tı­rı­la­cak. İmar pla­nı de­ği­şik­li­ği için ha­zır­la­nan ra­por­da, 2003 yı­lın­da böl­gey­le il­gi­li ha­zır­la­nan imar pla­nın­da, do­na­tı alan­la­rı­nın çok faz­la tu­tul­du­ğu ve ya­pı­laş­ma ko­şul­la­rı­nın eko­no­mik kul­la­nıl­ma­dı­ğı id­di­a edil­di.

ALTIN ÇEMBERİN İÇİNDE

Başakşehir İlçesi, Tatarcık Çiftliği Mevkii’nde bulunan arazi, kuzeyinde Arnavutköy İlçesi – Deliklikaya Mahallesi, doğusunda Şamlar Mahallesi, Sazlıdere Barajı, güneyinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, batısında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi ile çevrelenen yaklaşık 5 milyon 570 bin metrekare alanı kapsıyor. Planlama alanı çevresinde Yenişehir Projesi, Kanal İstanbul Projesi, 3. Havaalanı projesi, Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantı Yolları ve Bio İstanbul Projesi yer alıyor. Ayrıca alanın güneybatı – kuzeybatı aksından geçen Halkalı – Edirne demiryolu hattının, Avrupa Hızlı Tren Hattı olarak yeniden yapılması planlanıyor. Yapılan değişiklikle bölgede yaşayacak nüfusun 40 binden 60 bine çıkarılması öngörülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21 Mayıs’ta askıya çıkarılan plana İBB Meclisi’nin CHP’li üyeleri itirazda bulunacak.

AKP’li vekile piyango vurdu

2 mil­yon met­re­ka­re imar­lı konut alanının bu­lun­du­ğu böl­ge­de Es­ton Ya­pı­’nın 1 mil­yon met­re­ka­re­lik ko­nut ala­nı bu­lu­nu­yor­du. Es­ton Şe­hir pro­je­si­nin yer al­dı­ğı bu alan­lar­da­ki in­şa­at hak­kı geç­ti­ği­miz yıl Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ta­ra­fın­dan 52 mil­yon do­la­ra PYY İn­şa­at Gay­ri­men­kul ‘e sa­tıl­mış­tı. Ara­zi üze­rin­de Tür­ki­ye­’nin en bü­yük gay­ri­men­kul pro­je­le­rin­den bi­ri ha­ya­ta ge­çi­re­cek şir­ke­tin or­tak­la­rı ara­sın­da AKP ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da yer alan Tev­hit Ka­ra­ka­ya da bu­lu­nu­yor. AK­P’­den mil­let­ve­ki­li ola­rak Mec­li­s’­e de gi­ren ve bir dö­nem yan­daş Star Ga­ze­te­si­’nin sa­hi­bi de olan Ka­ra­ka­ya­’nın PYY İn­şa­at’­ı ya­pı­lan imar pla­nı de­ği­şik­li­ğin­den en faz­la kâr ede­cek şir­ket­ler ara­sın­da yer alı­yor.

Plan değişikliğinin yapıldığı ala­nın için­de yer alan par­sel­le­rin yüz­de 67’si şahıs, şirket, ko­ope­ra­tif gi­bi özel mül­ki­yet par­sel­le­rin­den oluşuyor. Özel mül­ki­yet­ten son­ra­ki en bü­yük pa­yı yüz­de 15 ile imar uy­gu­la­ma­sı ile ka­mu­ya terk edil­miş alan­lar alı­yor. Plan­la­ma ala­nı­nın yüz­de 7’si­ni tes­cil dışı alan­lar, yüz­de 4’ü­nü Ha­zi­ne mül­ki­ye­ti, yüz­de 4’ü­nü TCDD mül­ki­ye­ti, ge­ri ka­la­nı­nı ise ka­mu ve özel­den oluşan çok­lu mül­ki­yet, TE­İAŞ ve İSKİ mül­ki­ye­ti oluştu­ru­yor.

Yeşil alanı azalttılar

1 milyon 168 bin metrekarelik alanın yeni konut alanı olarak tanımlandığı planda, dört farklı yapılaşma hakkı tanımlandı. Bunlardan ilkinin büyüklüğü 343 bin metrekare ve yapılaşma hakkı maksimum 0.50 yükseklik 13.50 metre olarak tanımlandı. 41 bin metrekarelik ikinci alanda emsal 0.70 yükseklik 20.50 metre ile sınırlandı. Üçüncü alanda emsal 0.90, yükseklik 24 metre, dördüncüsünde ise emsal maksimum 1.50, yükseklik maksimum 38 metre oldu. Planda ticaret – konut alanı olarak görünen alanlarda ise emsal 1.25, 1.50, 1.75, yükseklik ise 33 ila 79.00 metrekare arasında belirlendi. 60 bin kişinin yaşaması planan ve yeşil alanı azaltılan bölgede 25 parsel eğitimi alanı,1 parsel idari hizmet alanına, 2 parsel akaryakıt istasyonuna, 5 parsel sağlık alanına, 3 parsel sosyal ve kültürel tesis alanı, 2 alan spor alanı, 9 parsel ibadet alanı olarak ayrıldı.

İsmail Şahin / SÖZCÜ