Cengiz'e Karşı İkizdere Halkı Kazandı!

Cengiz'e Karşı İkizdere Halkı Kazandı!
Rize'nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat tarafından yapılması planlanan taş ocağı faaliyetlerine mahkeme "ÇED gerekli değildir" kararını iptal etti.

Rize’nin İkizdere ilçesindeki Eskincedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yürütülen taş ocağı faaliyetlerine karşı bölge halkı ve doğa savunucuları eylem ve nöbetlerle talana engel olmaya çalıştılar.

Mücadele devam ederken yapımına devam edilen taş ocağına yönelik yöre halkının "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararına karşı Rize İdare Mahkemesi'ne açtığı dava sonuçlandı. Avukat Yakup Şekip Okumuşoğlu, "Mahkeme iptal kararı verdi” dedi.

ikizdere-ocak-direnis.png

"SÜRE DOLMASINA RAĞMEN ÇALIŞMALARA DEVAM ETTİLER"

İlk ÇED raporunun 3 yıllık olduğunu ve 3 yıllık çalışmada ‘ÇED gerekli değildir’ kararının ardından süre dolmasına rağmen Cengiz Holding'in çalışmalara devam ettiğini belirten davanın avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu şunları söyledi:

“ÇED ihbarına karşı açtığımız davada bilirkişi raporu önce bizim lehimize karar verdi. Sonrasında Cengiz İnşaat özel bir rapor sundu o özel rapora göre mahkeme ek rapora gönderdi. Ek rapora gönderince bilirkişiler bizim lehimize, çevre ve doğanın zarar göreceğine dair beyanlarından döndüler, bunun üzerine mahkeme davayı reddetti. Biz bunun üzerine Danıştay’a temyiz ettik. Bilirkişinin tarafsızlığını yitirdiğini iddia ettik ve Danıştay’da bilirkişilerin tarafsızlığı konusunda şüphe oluştuğundan dolayı yeniden başka bir heyette keşif yapılmasını gereğiyle kararı bozdu. Bunun üzerine geçen sene hep beraber keşif yaptığımız yeni bir heyetle o heyet iyi bir rapor sundu. Tekrar ek rapor gönderdi idare mahkemesi, 'Bir daha bakın şu konulara' diye davalı tarafın doğrultusunda ama yeni heyet 'hayır' dedi. Heyet 'Biz ne diyorsak o şu an daha önceki dediklerimiz geçerlidir' dedi. Bunun üzerine de iptal kararı verdi.

1661408748948-dc.jpg

"HUKUKA VE MEVZUATA UYARLIK BULUNMADIĞI SONUÇ VE KANAATİNE ULAŞILMIŞTIR”

Rize İdare Mahkemesi'nin 2024/448 sayılı açıklanan karar tebligatında şöyle denildi:

“Davacılar tarafından, Rize ili, İkizdere ilçesi, Cevizlik ve Gürdere Köyü mevkiinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü tarafından işletilmek istenilen "ER: 3396069 ruhsat numaralı Cevizlik Bazalt Ocağı Projesi" ile ilgili olarak tesis edilen 21/01/2021 tarihli ve E.202111 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının; davacıların, maddi olay ve hukuki sebeplerin aynı olması nedeniyle birlikte dava açtıkları, davanın çevre ve komşuluk hukuku çerçevesinde açıldığı, faaliyet sahasının çok yakınlarında yaz kış yaşanan konutların bulunduğu, taş ocağının faaliyet göstereceği alan, arazi topoğrafyası, aşırı eğim gibi nedenlerle uygun olmadığı, PTD'de patlatma değerlendirme raporlarının bulunmadığı, taş ocağında yapılan patlatmaların mevcut heyelanları tetikleyerek can ve mal güvenliğini tehdit edeceği, işletme sonrası ocak ıslahının yapılmasının mümkün olmadığı, patlatma ile ilgili hesaplamaların hatalı yapıldığı, PTD'de toz emisyonunun değerlendirilmediği, pulvarize toz indirgeme sisteminin toz emisyonunu yüzde 95 oranında azaltacağına ilişkin taahhüdün geçersiz olduğu, PTD'de suların nasıl etkileneceği konusunda herhangi bir değerlendirmenin bulunmadığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Davacılar tarafından; Dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olarak tesis edildiği ileri sürülerek iptali istenirken, davalı adına yapı ve yapı İnş. taahhüt. San. ve tic. aş. dilekçesinde; dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olarak tesis edildiği ileri sürülerek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmaktaydı.

Dosyadaki bilgi ve belgeler ile yukarıda özetlenen bilirkişi raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; dava konusu Rize ili, İkizdere ilçesi, Cevizlik ve Gürdere Köyü mevkiinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü tarafından işletilmek istenilen "ER: 3396069 ruhsat numaralı Cevizlik Bazalt Ocağı Projesi" ile ilgili olarak tesis edilen 21/01/2021 tarihli ve E.202111 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren (15) gün içerisinde Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, 15/05/2024 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi."

Kaynak:ANKA