Aziz Yıldırım'dan talimat: 'Kombinelerini iptal edin'

Kanarya’nın patronu, bir grup GFB üyesinin derbide yönetim aleyhine yaptığı tezahüratlar sonrası çileden çıktı. Maçın ardından kurmaylarını arayarak “O adamları bulup, kombinelerini iptal edin” talimatını verdi.Fe­ner­bah­çe­’nin...

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
Aziz Yıldırım'dan talimat: 'Kombinelerini iptal edin'

Kanarya’nın patronu, bir grup GFB üyesinin derbide yönetim aleyhine yaptığı tezahüratlar sonrası çileden çıktı. Maçın ardından kurmaylarını arayarak “O adamları bulup, kombinelerini iptal edin” talimatını verdi.

Fe­ner­bah­çe­’nin evin­de Trab­zons­po­r’­la 0-0 be­ra­be­re kal­dı­ğı der­bi maç­ın son da­ki­ka­la­rın­da tri­bün­ler­de çar­pı­cı bir ger­gin­lik ya­şan­mış­tı. Genç Fe­ner­bah­çe­li­ler (GFB) üye­si bir grup ‘okul açı­k’ tri­bü­nün­de Sa­rı La­ci­vert­li yö­ne­tim ve Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım aley­hi­ne te­za­hü­rat­lar­da bu­lun­muş­tu.

Yak­la­şık 50 ki­şi­lik gru­ba di­ğer grubun kar­şı­lık ver­me­siy­le çı­kan ger­gin­lik çe­vik kuv­ve­tin mü­da­ha­le­si son­ra­sı son bul­muş­tu. İş­te kar­şı­lık­lı kü­für­leş­me­le­rin de ya­şan­dı­ğı bu olay Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m’­ı de­yim ye­rin­dey­se çi­le­den çı­kar­dı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Ce­za­lı ol­du­ğu için ma­çı stat­tan iz­le­ye­me­yen Yıl­dı­rı­m’­ın 90 da­ki­ka­nın ar­dın­dan kur­may­la­rı­nı ara­ya­rak söz ko­nu­su grup­ta­ki şa­hıs­la­rın tek tek tes­pit edil­me­si ve kom­bi­ne­le­ri­nin ip­tal edil­me­si ta­li­ma­tı ver­di­. Bu­nun üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çi­ri­len stat yet­ki­li­le­ri­nin gü­ven­lik ka­me­ra­sı gö­rün­tü­le­ri­ni in­ce­le­me­ye al­dı­ğı be­lir­til­di. Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­mi ile GFB ara­sın­daki sür­tüş­me ge­çen se­zonki şam­pi­yon­luk kut­la­ma­la­rın­da Yıl­dı­rı­m’­ın bu gru­bu he­def alan sert söz­le­riy­le zir­ve yap­mış­tı. Bu­nun­la da kal­ma­yan Yıl­dı­rım birçok GFB üyesinin kom­bi­ne­si­ni ip­tal et­miş ve grubun yer aldığı okul açık tribününe bilet satışı uygulamasını rafa kaldırmıştı.