Zarrab'ın Şirketi 17 Aralık Dosyasından Çıktı!

Zarrab'ın Şirketi 17 Aralık Dosyasından Çıktı!
Savcının ‘17 Aralık’ raporunda Reza Zarrab’ın şirketi Volgam Gıda’nın, “sahte belgelerle hayali gıda ticareti ve altın ihracatı yaptığı” yer alıyordu...Dört ba­ka­nın is­ti­fa­sı­na se­bep olan 17 Ara­lık...

Savcının ‘17 Aralık’ raporunda Reza Zarrab’ın şirketi Volgam Gıda’nın, “sahte belgelerle hayali gıda ticareti ve altın ihracatı yaptığı” yer alıyordu...

Dört ba­ka­nın is­ti­fa­sı­na se­bep olan 17 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nın ki­lit is­mi İran asıl­lı iş ada­mı Re­za Zar­rab, ön­ce­ki gün Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın da ka­tıl­dı­ğı tö­ren­de mü­cev­her sek­tö­rü­nün ‘ih­ra­cat şam­pi­yo­nu­’ ola­rak ödül­len­di­ril­di. Tür­ki­ye İh­ra­cat­çı­lar Mec­li­si (TİM) ta­ra­fın­dan 2014 yı­lın­da en çok ih­ra­cat ya­pan bin fir­ma ara­sın­da 13’ün­cü ilan edi­len, sek­tö­rün­de ise ilk sı­ra­ya yer­le­şen Vol­gam Gı­da ve Ku­yum­cu­lu­k’­un Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Zar­ra­b’­a ödü­lü­nü Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Nu­man Kur­tul­muş ve Eko­no­mi Ba­ka­nı Ni­hat Zey­bek­ci ver­di.

BA­KAN ÇAĞLAYAN VE MÜ­DÜ­RE RÜŞ­VET

Zar­ra­b’­ın ödü­lü­nü 2 ba­ka­nın elin­den al­ma­sı 17 Ara­lık dos­ya­sı­nı ye­ni­den gün­de­me ge­tir­di. Sav­cı Ce­lal Ka­ra­’nın gö­rev­den alın­ma­sın­dan son­ra ta­kip­siz­lik­le so­nuç­la­nan dos­ya­da yer alan ra­por­da; Zar­ra­b’­ın şir­ke­ti Ro­yal Hol­din­g’­e bağ­lı ku­ru­luş­lar­dan Vol­ga­m’­ın, sah­te fa­tu­ra­lar­la ha­ya­li tran­sit gı­da ih­ra­ca­tı yap­tı­ğı, Çin ve Du­ba­i üze­rin­den al­tın ih­ra­ca­tı­na gi­riş­ti­ği, AK­P’­li es­ki Ba­kan Za­fer Çağ­la­yan ile Halk Ban­ka­sı es­ki Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­la­n’­a rüş­vet ver­di­ği öne sü­rü­lü­yor.

“SAYIN BAŞ­BA­KA­N’­A SÖZ VER­Dİ­M”

Ra­po­ra gö­re; Halk­bank es­ki Ge­nel Mü­dü­rü As­lan, ulus­la­ra­ra­sı bas­kı ne­de­niy­le Zar­ra­b’­ın ge­tir­di­ği İran pa­ra­la­rı­nı al­tın ye­ri­ne tran­sit gı­da ti­ca­re­ti­ne çe­vir­mek is­te­di. An­cak Baş­ba­ka­n’­dan ta­li­mat alan Eko­no­mi es­ki Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, İra­n’­a al­tın ih­ra­ca­tın­da­ki dü­şü­şün “ca­ri açı­ğa­” ne­den ola­ca­ğı en­di­şe­siy­le, Zar­ra­b’­dan al­tın ih­ra­ca­tı yap­ma­sı­nı is­te­di. Ra­por­da­ki bu tes­pit, Zar­ra­b’­ın, As­lan ile yap­tı­ğı bir ko­nuş­ma­da, “Bu 4 mil­yar do­lar he­de­fi­ne koş­mak için eli­miz­den ge­le­ni yap­ma­mız la­zım çün­kü sa­yın Baş­ba­ka­n’­a söz ver­di­m” şek­lin­de­ki cüm­le­le­riy­le de des­tek­len­di. Ra­po­ra gö­re, As­lan ve Çağ­la­yan, Zar­ra­b’­dan ge­tir­di­ği pa­ra mik­ta­rı üze­rin­den be­lir­le­nen oran­la rüş­vet al­dı­ğın­dan, Zar­ra­b’­ın ül­ke­ye da­ha çok pa­ra ge­tir­me­si­ni is­ti­yor.

“SAHTE BELGELER MANTIĞA AYKIRI”

Savcının hazırladığı ra­por­da, sah­te fa­tu­ra işiy­le il­gi­li ör­nek­ler de ve­ri­le­rek, buğ­day üre­ti­mi ol­ma­yan Du­ba­i’­den başka ülkeye buğ­day ih­raç edil­di­ği, 5 bin ton­luk ge­miy­le 140-150 bin ton mal­ze­me ta­şın­dı­ğı­nın be­yan edil­di­ği kay­de­di­li­yor. “Şüp­he­li­le­rin ha­zır­la­dık­la­rı sah­te bel­ge­ler, ger­çe­ğe ve man­tı­ğa ay­kı­rı bil­gi­ler içer­mek­te­di­r” de­ni­li­yor.

Bir bakan “Vicdanım rahat” diğer bakan, “Bilseydim o karede yer almazdım” dedi

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin önceki gün düzenlediği törende Reza Zarrab’ın şirketi Volgam’ın ödül almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zeybekci, “Bahsi geçen şirket birinci olmuş. O ana kadar bilmiyorduk, bilseydik ne olurdu bilmiyoruz. Eğer Türkiye’de siyasilerin kimlerle yan yana olacağı ya da olmayacağı yönünde şeyler söyleniyorsa, bu son derece yorucu bir süreç olur. Ekonomi Bakanı olarak vicdanen rahatsız olmadım” diye konuştu.

“EN ÇOK BENİ RAHATSIZ ETTİ”

Zarrab’la aynı karede yer alan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise rahatsızlığını dile getirdi. Kurtulmuş, Meclis’te dün milletvekilliği için kayıt yaptırırken gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: “Ödül törenine gittiğimiz zaman kime hangi bakanın ödül vereceğini bilmiyorduk. Sahneye davet edildik. Benim bulunduğum süreçte 10 şirketin ismi okundu. Ben hayatımda görmediğim, bundan sonra da yolda karşılaştığımda tanımayacağım birine ödül verdim. Bir oldu bittiyle karşılaştık. Keşke bu ödülü düzenleyenler kime ödül vereceğimizi söyleseydi. O karenin içinde yer almazdım. Bu fotoğrafın ortaya çıkması herhalde en çok bana rahatsızlık vermiştir.”

Zeybekci’nin şirketinin adı ‘rant’a karışmıştı!..

CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin, Reza Zarrab’a verdiği ödülle ilgili “Vicdanen rahatım” diyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci hakkında kısa bir süre önce çarpıcı iddialar gündeme getirmişti. Keskin, Zeybekci’nin, ortağı olduğu şirket aracılığıyla Denizli’de Dempa A.Ş.’ye ait 131 bin metrekare alandaki üç arsayı satın aldığını söyleyen Keskin, arsaların imar değişikliği ile emsal değerinin iki katına çıkarıldığını iddia etti. Keskin, “Hukuksuz ve usulsüz işlemlerle toplamda kendi payına 500 adet lüks konut, onlarca işyeri, mağaza, okul, sağlık tesisi sahibi olmaya namzet fakir ve zavallı bir siyasetçimiz var. Vay benim yırtık donlu fakir bakanım Zeybekci” diye konuşmuştu.