Ünlü İsimlerden Siyasi Partilere Çağrı!

Ünlü İsimlerden Siyasi Partilere Çağrı!
Bazı akademisyenler, emekli milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri yayınladıkları bildiriyle siyasi partilere çağrıda bulundu.Yapılan çağrıda partilerin ayrılıklarını bir süre erteleyerek bir "Onarım Programı"...

Bazı akademisyenler, emekli milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri yayınladıkları bildiriyle siyasi partilere çağrıda bulundu.

Yapılan çağrıda partilerin ayrılıklarını bir süre erteleyerek bir "Onarım Programı" çerçevesinde TBMM'de güç birliği yapmaları gerektiği ifade edildi.

Bildirinin tamamı ve imza atan isimler şöyle:

TBMM ÜYELERİNE VE KAMUOYUNA ÇAĞRI…

7 Haziran Genel Seçimi ülkemizin sürüklendiği keyfi yönetime karşı, hukuk devletini ve demokrasiyi güçlendirmeyi vaadeden siyasi partilerin gücünün artmasıyla sonuçlandı. Bu artış, son yıllarda hepimizi güvensizliğe iten ve uluslararası alanda da saygınlığımızı zedeleyen ‘Tek Parti’ yönetiminin sona erdirilmesi umudunun doğmasına yol açtı.

Son bir kaç yıl içinde Türkiye demokrasi ve hukuk devletinin işleyişi konusunda, darbe dönemlerini anımsatan talihsiz uygulamalar yaşadı. Demokrasinin temeli olan 'kuvvetler ayrılığı' ilkesi, defalarca fiilen ve açıkça çiğnendi; Yasama ve yargı siyasi iktidarın, daha da ötesinde bir kişinin talep ve talimatlarıyla yönlendirilir hale geldi. Keyfilik, savurganlık, yolsuzluk, kişisellik, tek sözcükle 'yozlaşma' her alanda yönetime egemen oldu.

Şimdi, devlet yönetiminde yozlaşmayı sona erdirmek vaadiyle halktan destek alan siyasi partiler, tarihsel bir görevle karşı karşıyadır. Bu partiler -aralarındaki siyasal görüş ayrılıklarını bir süre erteleyerek- bir "Onarım Programı" çerçevesinde TBMM'de güçbirliği yapmak, hukuk devleti ve demokrasi alanında yaşanan tahribatı hızla gidermek sorumluluğu taşıyorlar. Bu sorumluluk 7 Haziran'a ulaşan süreçte millete verdikleri sözlerden kaynaklanıyor.

Bu çerçevede,

1. Devletin varlığını hukuk içinde sürdürmesinin ve toplumun barış içinde yaşamasının temeli, adalettir. Öncelik ve ivedilikle, adalete siyasetin müdahalesi önlenmeli, devletin hukuk içinde işleyişi sağlanmalıdır.

HSYK'da siyasi kasıtla yapılan düzenlemeler, İç Güvenlik Yasasında İdareye yargı yetkisi veren, hukuk devleti ilkesine aykırı hükümler ve Sulh Ceza Mahkemelerine verilen özel yetkiler hemen kaldırılmalıdır.

2. Cumhurbaşkanının yasa ve hukuk tanımaz tavrı derhal sona erdirilmelidir. Kullandığı abartılı mekan ve imkanlara son verilmeli; parlamenter demokrasinin kuralları ve Anayasa sınırları içine çekilmesi sağlanmalıdır.

Hukuk önünde -Anayasada gösterilenlerin dışında- bir ayrıcalığı olmadığı hatırlatılarak, devletin ve milletin birliğinin daha fazla zedelenmesinin önüne geçilmelidir.

3. Türkiye yolsuzluklarla anılan bir ülke görünümünden derhal kurtarılmalıdır. Yolsuzluk soruşturmalarında ve kamu güvenliğini tehdit eden olayların araştırılmasında kamu adına görev yapan güvenlik ve yargı mensuplarının mağduriyetlerine son verilmelidir.

Siyasilerin mal varlıklarının saydamlığı ve yolsuzluk suçlamalarının yargı önüne çıkması sağlanmalıdır. Kamu yönetiminde her türlü savurganlık önlenmeli, dar ve orta gelirlilerin durumlarını iyileştirecek acil ve kalıcı önlemler alınmalıdır.

4. Düşünce ve ifade özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz. Yazılı ve görsel basına ve her türlü bilgi paylaşma, haberleşme ortamına iktidarın müdahalesi önlenmelidir. TRT ve AA gibi kamu kaynağı kullanan organların tarafsızlığı, -aykırılık halinde ağır kişisel yaptırımlar getirilerek- yasa ile yeniden düzenlenmelidir.

5. Dış politikada ülkemizin geldiği yer vahimdir. Türkiye hiç bir zaman bölgede ve dünyada bu kadar saygınlık yitirmemiştir. Komşuların iç işlerine müdahaleden vazgeçilmelidir. Bu alanda yapılan yanlışlar –uluslararası sorgulamalara gerek bırakmayacak biçimde- sonlandırılmalı ve içeride yargının bu yanlışları araştırıp karara bağlamasının önü açılmalıdır.

6. Milli iradenin adaletli temsilini engelleyen bu günkü baraj uygulaması kaldırılmalı, siyasal partiler ve seçim yasaları AB ülkelerindeki örnekler göz önünde tutularak katılımcılık ve saydamlık esaslarına göre yeniden düzenlenmelidir. Yasalar ve Anayasa’dan 12 Eylül darbe hukukunun izleri silinmelidir.

Partilerin, böyle somut bir "Onarım Programı" çevresinde TBMM'de güçbirliğinden sonuç alması için, Anayasanın -seçimin yenilenmesini öngören- 116. Maddesinin devreye girmesini önleyecek bir Hükümet oluşumuna ihtiyaç olduğu açıktır.

Partiler, yöntemlerini kendileri bularak gerçekleştirecekleri Hükümet oluşumunun sağlayacağı süre içinde, seçimde vadettikleri ortak yasal düzenlemeleri ivedilikle yapmalıdır. Bunu başarmaları tarihsel bir uzlaşma örneği olacaktır. Bu uzlaşma, ülkenin normalleşmesinin ve makul gelecekte güven içinde seçime gitmesinin önünü açabilir; daha önemlisi her türlü ayrımcılığı reddeden, insan hakları ve evrensel hukuk temellerinde yükselen yeni bir anayasa sürecinin de umutlarını canlandırabilir.

Bu süreçte, önceki iktidar partisi muhalefette kalırsa, bu, önemli bir oy kitlesinin dışlanması değil, bu büyük kitlenin, özellikle yöneticilerin özeleştiri yapması, iç sorunlarıyla yüzleşmesi ve ergin bir siyasal kimliğe kavuşması açısından kendileri için bir imkandır

Ülkemizde demokrasinin ve hukuk devletinin sarsılmaz temellere kavuşmasını önde tutan, farklı siyasal kimliklere sahip yurttaşlar olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni seçilen değerli üyelerinin bilgisine sunduğumuz bu çağrımız, bütün yurttaşlarımızın değerlendirmesine, katkısına ve paylaşımına açılmıştır. Saygıyla.

Mehmet ALTAN -Prof.Dr. Ekonomist

Murat BELGE -Prof:Dr. yazar

Orhan Kemal CENGİZ -Hukukçu, yazar

Zeynep DAĞI -Doç.Dr. Ankara E.Milletvekili

Abdulbaki ERDOĞMUŞ - İlahiyatçı, Diyarbakır E. Milletvekili,

Hüseyin ERGUN - SODEP Genel Başkanı

Recai ERSOY -Tıp Dr. SODEP Genel Sekreteri

Kemal Fahir GENÇ -Yönetici. E.Müsteşar Yrd.

Ertuğrul Günay - Kültür ve Turizm E. Bakanı

Temel İSKİT -E.Büyükelçi, yazar

Erdal KALKAN - Hukukçu, İzmir E. Milletvekili

Ümit KARDAŞ -E.As.Yargıç, avukat, yazar

Osman KAVALA -Anadolu Kültür Vakfı Başkanı

Emre KOCAOĞLU -TDV E.Başkanı, Istanbul E.Milletvekili

Onur Bilge KULA -Prof.Dr. Alman Dili/Ed.Öğretim Ü.

Nesrin NAS -ANAP E. Genel Başkanı

Baskın ORAN -Prof.Dr. Uluslararası İlişkiler Öğretim Ü.

Niyazi ÖKTEM -Prof.Dr. Hukukçu

Haluk ÖZDALGA -Mühendis, Ankara E.Milletvekili, yazar

Tuğrul PAŞAOĞLU -Yayıncı

Ünal ÜNSAL -E.Büyükelçi

Zafer ÜSKÜL -Prof.Dr. Anayasa H.Öğretim Ü. Mersin E. Milletvekili

Hami YILDIRIM -Şehir Plancısı, .Burdur E.Milletvekili

Bahattin YÜCEL -Turizm E.Bakanı