Erdoğan Adana’da Miting Yapabilecek

Erdoğan Adana’da Miting Yapabilecek
Adana'daki Erdoğan 'krizi' çözüldü. YSK Erdoğan'a 'miting' izni verdi.Sözcü'nün haberine göre ;Yüksek Seçim Kurulu,(YSK) yılan hikayesine dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Adana mitingi konusundaki kararını verdi. YSK...

Adana'daki Erdoğan 'krizi' çözüldü. YSK Erdoğan'a 'miting' izni verdi.

Sözcü'nün haberine göre ;

Yüksek Seçim Kurulu,(YSK) yılan hikayesine dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Adana mitingi konusundaki kararını verdi. YSK 29 Mayıs’ta siyasi partilerin seçim mitinglerini yaptığı Adana İstasyon Meydanı’nda yapmak istediği mitinge vize verdi. Karar cumhuriyet tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyor. Demokrasi tarihimizde ilk kez, seçimlere 10 gün kala, bir Cumhurbaşkanı miting yaparak oy toplamaya çalışacak.

İLÇE SEÇİM KURULU “YAPAMAZ” DEMİŞTİ

Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu Erdoğan’ın İstasyon Meydanı’ndaki miting talebine “Aynı gün Vatan Partisi’nin var” diyerek olumsuz yanıt vermişti.

İL SEÇiM KURULU “YAPABİLİR” DEMİŞTİ

Adana İl Seçim Kurulu ise ilçe kurulunun kararını bozarak miting talebine olumlu yanıt vermiş bunun üzerine konu YSK’ya taşınmıştı,

YSK, 27 Nisan’da ilçe seçim kurulunun Erdoğan ve Vatan Partisi’ne ayrı ayrı saatlerde yer tahsisinin yapılmasını istedi. Böylece, propaganda döneminin başlayacağı son 10 günde, 28 Mayıs’tan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan YSK’dan miting vizesi aldı.

DOMBRAYA YASAK!

YSK, Dombra şarkısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’lı versiyonunun AKP tarafından propaganda şarkısı olarak kullanılmasını ise yasakladı.

 İşte tarafsız Cumhurbaşkanı’nın  toplu açılış adı altında AKP’ye oy istediği seçim mitingleri:

2 Ma­yıs Di­yar­ba­kır: Top­lu açı­lış ve mi­ting.

4 Ma­yıs Mar­din: Mi­ting dü­zen­le­di ve 244 pro­je­nin açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di. Kı­zıl­te­pe­’de­ki bir genç­lik mer­ke­zi ve Mid­ya­t’­ta­ki bir li­se­nin ya­nı sı­ra yıl­lar­dır fa­ali­yet­te bu­lu­nan ha­va­ala­nı da aç­tı.

5 Ma­yıs Te­kir­dağ: Çor­lu ve Mal­ka­ra­’da sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı bi­na­sı, Er­ge­ne neh­ri arıt­ma te­si­si ile 800 ya­tak­lı şe­hir has­ta­ne­si aç­tı.

9 Ma­yıs İz­mir: Top­lu açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Bun­lar ara­sın­da in­şa­atı de­vam eden İz­mir ve Ma­ni­sa­’da­ki şe­hir has­ta­ne­le­ri de var­dı.

11 Ma­yıs Ri­ze: Top­lu açı­lış ve mi­ting yap­tı. Okul, met­ro, has­ta­ne, köp­rü, ha­va­ala­nı ve kav­şak açı­lış­la­rı ger­çek­leş­tir­di.

11 Ma­yıs Trab­zon: Top­lu açı­lı­ş ve mi­ting yap­tı.

14 Ma­yıs Van: Mi­ting dü­zen­le­di. Er­ciş Spor Sa­lo­nu, Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı Fu­ar Mer­ke­zi, Urar­tu Mü­ze­si İn­şa­atı bi­rin­ci etap açı­lı­şı­nı yap­tı.

15 Ma­yıs Kı­rık­ka­le: 2011’de te­ra­vih na­ma­zı kı­lı­nıp açı­lan Nur Ca­mi­i kül­li­ye­si ve 71 te­si­si aç­tı.

15 Ma­yıs Er­zin­can: Kı­zı­lay ta­ra­fın­dan 2013’te ya­pı­mı­na baş­la­nan ve 40 mil­yon li­ra­ya mal olan mi­ne­ral­li su iş­let­me­si ve 83 te­si­sin açı­lı­şı­nı yap­tı.

16 Ma­yıs İs­tan­bul Sul­tan­ga­zi: Hü­kü­met ko­na­ğı, il­çe sağ­lık mer­ke­zi, hu­zu­re­vi, en­gel­li­ler kül­tür mer­ke­zi, tu­rizm mes­lek li­se­si, uy­gu­la­ma oku­lu, Re­cep Tay­yip Er­do­ğan İmam Ha­tip Li­se­si, Sab­ri Ül­ker İmam Ha­tip Li­se­si­’ni aç­tı.

17 Ma­yıs Kay­se­ri: Ka­tı atık de­po­la­ma te­si­si ile ge­le­nek­sel Kay­se­ri Ma­hal­le­si­’ni hiz­me­te aç­tı. 30 ye­ni be­le­di­ye oto­bü­sü­nün dev­re­ye gi­riş tö­re­nin­de ha­zır bu­lun­du. Hal­ka hi­tap et­ti.

18 Ma­yıs Sam­sun: Be­le­di­ye İle­ri Bi­yo­lo­jik Atık­su Arıt­ma Te­si­si, Mer­kez Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ait atık su te­si­si, yol, iç­me su­yu, ka­na­li­zas­yon ya­tı­rım­la­rı, Çar­şam­ba il­çe­si Ağ­ca­gü­ney Afet Ko­nut­la­rı, Baf­ra Stad­yu­mu,19 Ma­yıs-Ne­bi­yan Genç­lik ve İz­ci­lik Eği­tim Te­sis­le­ri­ni aç­tı mi­ting yap­tı.

19 Ma­yıs An­ka­ra: Sa­ra­y’­da genç­lik he­ye­ti­ni ka­bul et­ti. Ke­çi­ören Eser­te­pe rek­re­as­yon alı­nı aç­tı ve hal­ka hi­tap et­ti.

20 Ma­yıs Bos­na: Te­mas­lar­da bu­lun­du.

21 Ma­yıs Adı­ya­man: Sa­bah TU­SAŞ tö­re­ni­ne ka­tıl­dı öğ­le­den son­ra Adı­ya­ma­n’­da top­lu açı­lış yap­tı ve mi­ting dü­zen­le­di.

22 Ma­yıs Or­du: Or­du Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı­’nı aç­tı hal­ka hi­tap et­ti. Ma­ra­ş’­ta mi­ting yap­tı.

23 Ma­yıs An­tal­ya: Sa­bah De­niz Kur­du Tat­bi­ka­tı­’na ka­tıl­dı, öğ­le­den son­ra An­tal­ya­’da top­lu açı­lış ya­pıp mi­ting dü­zen­le­di.

24 Ma­yıs Ur­fa: Şe­hir Has­ta­ne­si­’ni aç­tı, hal­ka hi­tap et­ti, top­lu açı­lış yap­tı.

25 Ma­yıs İs­tan­bul: Dün­ya Ener­ji Dü­zen­le­me Fo­ru­mu­’na, Tür­ki­ye Bü­yük Es­naf Bu­luş­ma­sı­’na, “Baş­kan­lık Sis­te­mi İçin Ül­ke Ör­nek­le­ri ve Tür­ki­ye İçin Baş­kan­lık Sis­te­mi­nin Te­mel Di­na­mik­le­ri­” Pa­ne­li­’ne ve Sul­tan­bey­li ta­pu de­vir tö­re­ni­ne ka­tıl­dı.

26 Ma­yıs: Bu­gün Baş­ba­kan ile bir­lik­te, Hak­ka­ri Yük­se­ko­va Ha­va­li­ma­nı­’nın açı­lı­şı­nı ya­pa­cak.