'AKP ile koalisyonu tarih asla affetmez'

'AKP ile koalisyonu tarih asla affetmez'
Oran, mesajlarını Twitter üzerinden paylaştı.CHP’­li Umut Oran, “7 Ha­zi­ra­n’­da hal­kı­mız çok önem­li me­saj ver­di; 60, 40’tan bü­yük­tür. AKP ile koa­lis­yo­nu ta­rih af­fet­me­z” de­di. Oran, Twit­ter...

Oran, mesajlarını Twitter üzerinden paylaştı.

CHP’­li Umut Oran, “7 Ha­zi­ra­n’­da hal­kı­mız çok önem­li me­saj ver­di; 60, 40’tan bü­yük­tür. AKP ile koa­lis­yo­nu ta­rih af­fet­me­z” de­di. Oran, Twit­ter he­sa­bın­dan yaz­dı­ğı me­saj­da, 12 Ey­lül dar­be­si­nin ki­lit vur­du­ğu si­ya­si par­ti­le­rin açıl­ma­sı­nın 23’ün­cü yıl­dö­nü­mü­ne vur­gu ya­pa­rak, şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “De­mok­ra­si­nin kıy­me­ti­ni bi­le­lim. 7 Ha­zi­ra­n’­da hal­kı­mız çok önem­li me­saj ver­di; 60, 40’tan bü­yük­tür. Gö­rev ve so­rum­lu­luk CHP, MHP ve HDP’­nin­dir. Mu­ha­le­fe­tin hiç­bir ma­ze­re­ti ka­bul edi­le­mez. ‘Oy Ve­rin Git­sin­le­r’, ‘Bir­lik­te Yü­rü­ye­li­m’, ‘Biz­ler Mec­li­se­’ de­nil­diy­se an­la­şın, dü­ğü­mü çö­zün.”