SAMÇEP: Çarşamba Ovası nitelikli tarım alanıdır, kirletilmesine izin vermeyeceğiz

SAMÇEP: Çarşamba Ovası nitelikli tarım alanıdır, kirletilmesine izin vermeyeceğiz

Samsun Çevre Platformu, Samsun ili Çarşamba ilçesine kurulmak istenen enerji santralinin iptali için başvuruda bulundu.

SAMÇEP'in konuya ilişkin basın açıklaması metni şu şekilde; 

HUKUK DERSİ!

Samsun ili Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesinde kurulması planlanan Biyokütle Enerji Santralının iptali için Samsun İdare Mahkemesinde takip ettiğimiz davamızın kabulüne ve ÇED Gerekli Değildir şeklindeki Valilik işleminin iptaline karar verilmiştir.
Eğercili Zehir Santralı olarak bilinen tesis, Çarşamba Büyük Ova alanında kaldığı ve alternatif alan araştırması yapılmadığı gibi, mutlak tarım arazisi olan bu sahanın bir genelge ile tarım dışına çıkartılmasının buyurucu yasa hükmüne aykırı olduğu için davamızın kabulüne ve işlemin iptaline karar verilmiştir.
Mahmeke ayrıca söz konusu davanın bilirkişi heyetinini azırladığı raporun; dar ve kısıtlı bir bakış açısı ile hazırlanmış olması, çoğu noktalarda proje tanıtım dosyasındaki veriler esas alınarak raporun temellendirilmiş olması ve ayrıca bazı noktalarda nesnel ve objektiflikten uzak değerlendirmeler içermesi nedeniyle hükme esas alınabilecek nitelikte olmadığını da belirtmiştir.
İnsan yaşamı ve çevrenin korunmasına dair Anayasa hükmüne dayanılarak verilen mahkeme kararı yöremizde büyük bir sevinçle karşılıyoruz.
İdarenin bütün işlem ve eylemlerinde, Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kalması gerektiğini yeniden hatırlatan mahkeme kararından duyduğumuz sevinci halkımızla paylaşıyoruz.
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. Maddesi uyarınca Eğercili Mahalledinde temeli atılan tesisin sökülmesini ve taşınmazın eski haline getirilmesini bekliyoruz.
Anılan Yasa maddesi Samsun Valiliğine görev yüklemektedir. Yasanın Valiliğe yüklediği;
a) tesisin sökülmesi ve
b) eski hale getirmesine 
dair görevin bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. 
Yasanın bu konuda idareye tanıdığı azami otuz günlük yasal süre dolduktan sonra ilgili ve sorumluları hakkında yasal ve yargısal yollara başvuracağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz
Saygılarımızla.
07 Nisan 2020 
Samsun Çevre Platformu