İşte Burak Yılmaz Transferinin Perde Arkası

Burak Yılmaz’ın Çin’e transferi sonrası oyuncunun cephesi “Yönetim gönderdi”, idareciler ise “Burak gitmek istedi” dedi. Perde arkasını bugün araladı Golcü isim, kendisine ilk önerilen yıllık ücrete 2 milyon euro zam...

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
İşte Burak Yılmaz Transferinin Perde Arkası

Burak Yılmaz’ın Çin’e transferi sonrası oyuncunun cephesi “Yönetim gönderdi”, idareciler ise “Burak gitmek istedi” dedi. Perde arkasını bugün araladı Golcü isim, kendisine ilk önerilen yıllık ücrete 2 milyon euro zam gelince kabul etti. Ancak, ikinci teklifte kulüp 10 milyon yerine 8 milyon euroya

Gala­ta­sa­ray'ın gol aya­ğı Bu­rak Yıl­maz'ın Çin'in Bei­jing Guo­an ta­kı­mı­na trans­fer ol­ma­sı­nın ar­dın­dan tar­tış­ma­lar de­vam edi­yor. Bu­rak cep­he­si, “Yö­ne­tim Bu­rak'ı sat­mak is­ti­yor­du. O ne­den­le git­ti­” der­ken, Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­ yö­ne­ti­ci­ler ise “Bu­rak git­mek is­te­di. Biz ­de sat­mak zo­run­da kal­dı­k” id­di­asın­da bu­lun­du. Mil­li oyun­cu­nun Çin'e trans­fe­rin­de ya­şa­nan de­tay­la­ra ise ga­ze­te­niz bu­gün ulaş­tı.

BİR GOLCÜ GELECEKTİ

Ocak ayı­nın ba­şın­da Çin'in Bei­jing Guo­an ta­kı­mın­dan Bu­rak için 10 mil­yon eu­ro­luk bir tek­lif gel­di. Çin ku­lü­bü 30 ya­şın­da­ki oyun­cu­ya ise yıl­lık 4 mil­yon eu­ro­dan 2 se­ne­lik öne­ri sun­du. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ku­lüp bu­nu ka­bul et­ti. An­cak gol­cü oyun­cu G.Sa­ray'dan ay­rıl­mak is­te­me­di­ği­ni yö­ne­ti­me ilet­ti. Bu ta­vır son­ra­sı trans­fer ko­nu­su ka­pan­dı. G.Sa­ray, bu dö­nem­de Bu­rak'ı 10 mil­yon eu­ro­ya sat­say­dı bu­nun 3 mil­yon eu­ro­su­nu ye­ni bir gol­cü al­mak için har­ca­ya­cak­tı.

KAR EDEN BU­RAK OL­DU

Av­ru­pa­’da­ki trans­fer dö­ne­mi­nin bi­ti­miy­le bir­lik­te Guo­an, Bu­rak'a yap­tı­ğı tek­li­fi yıl­lık 6 mil­yon eu­ro­ya çı­kar­dı ve 3 se­ne­lik söz­leş­me sun­du. Gol­cü oyun­cu bu­nu ka­bul et­ti. An­cak Guo­an, Ga­la­ta­sa­ray'a yap­tı­ğı tek­li­fi 8 mil­yon eu­ro­ya in­dir­di. Oyun­cu­su­nun git­me ıs­ra­rı kar­şı­sın­da bir şey ya­pa­ma­yan Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim bu teklifi ka­bul et­mek zo­run­da kal­dı. Ga­la­ta­sa­ray bir haf­ta için­de 2 mil­yon eu­ro (6 mil­yon TL) ve ye­ni bir for­vet al­mak­tan ol­du.

BURAK KONUŞACAK

Galatasaray’dan ayrılan Burak Yılmaz’ın önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek transfer süreci ile ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.

ÖZBEK TAKİPTE

Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim 23 Şu­ba­t’­ta UE­FA ile ya­pı­la­cak du­ruş­ma için ça­lış­ma­la­ra hız ver­di. Baş­kan Dur­sun Öz­be­k’­in ça­lış­ma­la­rı ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği öğ­re­nil­di.

Spor