Yandaşlar Bülent Arınç’ı Anında Çizdi

Bü­lent Arınç, AK­P’­li­le­ri ve Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ı kız­dı­ran açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan yandaş kalemlerin hedefi haline geldi.Ön­ce­ki gün ka­tıl­dı­ğı TV prog­ra­mın­da...

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
Yandaşlar Bülent Arınç’ı Anında Çizdi

Bü­lent Arınç, AK­P’­li­le­ri ve Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ı kız­dı­ran açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan yandaş kalemlerin hedefi haline geldi.

Ön­ce­ki gün ka­tıl­dı­ğı TV prog­ra­mın­da Arınç, AKP ve HDP’­nin açık­la­dı­ğı te­rö­sit­ba­şı Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın is­tek­le­ri­nin yer al­dı­ğı ‘Dol­ma­bah­çe mu­ta­ba­ka­tı­’ için “Er­do­ğa­n’­ın ha­be­ri ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ru­m” de­miş­ti.

Arınç, bu açık­la­ma­sıy­la “Dol­ma­bah­çe­’den ha­be­rim yo­k” me­sa­jı ve­ren Er­do­ğa­n’­a ters kö­şe yap­tı. İk­ti­da­ra ya­kın ga­ze­te­ler de dün Er­do­ğa­n’­ı zor du­ru­ma dü­şü­ren açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Bü­lent Arın­ç’­ı he­def al­dı. Star ga­ze­te­si “Mas­ke düş­tü Arınç gö­rün­dü­” baş­lı­ğı­nı atar­ken, Et­hem San­ca­k’­ın sa­hi­bi ol­du­ğu Ak­şam ve Gü­neş ga­ze­te­le­ri de Arınç ha­ber­le­ri­ne yer ver­di.