Sonunda Buda Oldu ; 'Helal Spa'

Sonunda Buda Oldu ; 'Helal Spa'
Bürokratlar İslami kurallara uygun hamamda ter atacak masaj yaptıracak, yüzecek!SÖZCÜ'nün haberine göre;İçişleri Bakanlığı, motivasyonlarını artırmak için 108 personelini bugün kampa alacak.  Kamp, Karadeniz kıyısındaki...

Bürokratlar İslami kurallara uygun hamamda ter atacak masaj yaptıracak, yüzecek!

SÖZCÜ'nün haberine göre;

İçişleri Bakanlığı, motivasyonlarını artırmak için 108 personelini bugün kampa alacak.  Kamp, Karadeniz kıyısındaki lüks otelde yapılacak…

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, ge­nel se­çim­ler ön­ce­si per­so­ne­li­nin hiz­met stan­dart­la­rı­nın yük­sel­til­me­si ama­cıy­la Düz­ce Ak­ça­ko­ca­’da­ki 5 yıl­dız­lı bir otel­de “Per­for­mans ve Mo­ti­vas­yon Eği­tim Se­mi­ne­ri­” dü­zen­le­me­ye ka­rar ver­di. Dı­şa­rı­dan ge­len müş­te­ri­le­re gün­lük fi­ya­tı 135 Eu­ro olan (yak­la­şık 375-390 TL) Sky To­wer Otel, ba­kan­lık için özel in­di­rim uy­gu­la­dı. 108 per­so­ne­le gün­lük 80 li­ra­ya her şey da­hil ko­nak­la­ma im­ka­nı ta­nı­nan se­mi­ner, bugün başlayacak, cuma günü sona erecek.  Bakanlık, seminer için “İslami kurallara uygun hizmet verdiğini belirten ve harem-selamlık uygulaması” olan oteli tercih etti. Otel­le ya­pı­lan an­laş­may­la, bürokratlar SPA­’ya gi­riş üc­re­tin­den mu­af tu­tul­du.

 TÜM MASRAFLARI BAKANLIK ÖDEYECEK

Ka­tı­lım­cı­lar, alkolsüz hizmet verdiğini belirten otelin  5 bin met­re­ka­re­lik “Han­za­de-Şeh­ra­za­t” SPA mer­kez­inde masaj yaptıracak, Va­li­de Sul­tan Ha­ma­mı­’nda ter atacak, kar vetuz oda­la­rıyla macera duşlarında serinleyecek. Se­mi­ne­re ai­le­si ile ge­le­cek per­so­ne­lin 0-6 yaş ço­cuk­la­rın­dan üc­ret alın­ma­ya­cak. Ye­mek­ler­de ve lobide alı­nan içe­cek­ler de üc­ret­siz ola­cak. Se­mi­ne­re eği­tim gö­rev­li­si ola­rak ka­tı­la­cak­la­rın ek ders üc­ret­le­ri ile kon­fe­rans­çı, prog­ram gö­rev­li­si ve kur­si­yer ola­rak ka­tı­la­cak­la­rın gö­rev­li izin­li ol­duk­la­rı sü­re­ler içe­ri­sin­de ya­pa­cak­la­rı yol mas­raf­la­rı, yev­mi­ye­le­ri ve ko­nak­la­ma üc­ret­le­ri Bakanlığın Eği­tim Da­ire­si büt­çe­si­nden öde­ne­cek. Prog­ram yö­ne­ti­ci­si ola­rak Per­so­nel Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Dai­re Baş­ka­nı Mus­ta­fa Çit gö­rev­len­di­ril­di. Eği­tim prog­ra­mı­na; Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Üni­ver­si­te­si­’n­den Prof. Er­tuğ­ral Ya­man, mül­ki­ye mü­fet­ti­şi Mu­rat De­mir­ci, Düz­ce Üni­ver­si­te­si­’n­den Doç. Ay­la Ke­çe­ci de ka­tı­la­cak.