Kılıçdaroğlu: Dindarlar AKP'den Uzaklaşıyor

Kılıçdaroğlu: Dindarlar AKP'den Uzaklaşıyor
Kılıçdaroğlu: "AK­P’­nin tek ba­şı­na ik­ti­da­rı, ül­ke­miz için içe­ri­de ve dı­şa­rı­da en kö­tü se­nar­yo­dur. "CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu SÖZCÜ’ye konuştu:Genel seçimlerde AKP’nin...

Kılıçdaroğlu: "AK­P’­nin tek ba­şı­na ik­ti­da­rı, ül­ke­miz için içe­ri­de ve dı­şa­rı­da en kö­tü se­nar­yo­dur. "

CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu SÖZCÜ’ye konuştu:

Genel seçimlerde AKP’nin tek başına iktidar olamayacağını savunan Kılıçdaroğlu, bir dönemin bittiğini söyledi. CHP lideri,”Cumhurbaşkanı da tabloyu görüyor. Bu durumu seçmenin yorgunluğuna bağlasa da aslında AKP verdiği vaatleri yerine getirmedi” dedi.

CHP lideri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu dur-du­rak bilmeden se­çim ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­tü­yor. Mi­ting alan­la­rın­da ik­ti­da­ra gel­me­le­ri ha­lin­de ne­ler ya­pa­cak­la­rı­nı açık­lı­yor. Va­tan­daş­lar­la sohbet edi­yor. AK­P’­li­le­rin ca­mi­ler­de, ca­mi ön­le­rin­de yap­tık­la­rı se­çim pro­pa­gan­da­sın­dan ala­bil­di­ği­ne ra­hat­sız­lık du­yul­du­ğu­nu be­lir­ti­yor. “Din is­tis­marı yü­zün­den mü­te­dey­yin va­tan­daş­la­rı­mız AK­P’­den uzak­la­şı­yo­r” di­yor. Kı­lıç­da­roğ­lu ile İz­mir mi­tin­gi­ne gi­der­ken, ha­va ko­şul­la­rı ne­de­niy­le ya­şa­nan ge­cik­me­den do­la­yı bü­yük bir mah­cu­bi­yet için­dey­di. Pi­lo­ta “Kap­tan, bi­raz ga­za ba­sar mı­sı­n” ri­ca­sın­da bi­le bu­lun­du. Kap­tan pi­lot “ga­za ba­sar­ke­n”, Kı­lıç­da­roğ­lu da SÖZ­CÜ­’ye şu çar­pı­cı açık­la­ma­la­rı yap­tı:

‘O al­gı­la­rı ta­ma­men yık­tık’

Bu se­çi­min bi­zim pen­ce­re­miz­den en önem­li ko­nu­la­rı bi­ze gö­re şöy­le: 1- Va­tan­da­şın sı­kın­tı­la­rı­nı na­sıl çö­ze­ce­ği­mi­zi bi­rin­ci el­den du­yur­mak ol­du. 2- ‘CHP pro­je üret­mi­yo­r’ al­gı­sı­nı ta­ma­men yık­tık. 3- ‘CHP, Cum­hu­ri­yet, Ata­türk, la­ik­lik­ten baş­ka şey­le uğ­raş­ma­z’ al­gı­sı­nı yık­tık. 4- ‘CHP in­san­la­rın ya­şam tar­zıy­la, kı­lık-kı­ya­fe­tiy­le il­gi­le­nir, ya­sak­lar ge­ti­ri­r’ al­gı­sı­nı yık­tık. 5- ‘CHP Tür­ki­ye­’nin ge­le­ce­ği­ni dü­şün­mez, ye­te­ri ka­dar eko­no­mi­yi kav­ra­ma­z’ al­gı­sı­nı pro­je­le­ri­miz­le yer­le bir et­tik. İş dün­ya­sı ve üre­ten ke­si­mi ge­li­rin hak­ça bö­lü­şü­le­ce­ği bir mo­del­le ya­nı­mı­za çek­me­ye ça­lış­tık. Bu­nun olum­lu et­ki­le­ri­ni Tür­ki­ye­’nin her ilin­de gö­rü­yo­ruz. So­nuç­la­rı­nı san­dık­ta top­la­mak is­ti­yo­ruz.

‘En çok Düz­ce ve Sakarya’da ­şa­şır­dım’

Mi­ting­le­ri­miz sı­ra­sın­da be­ni en çok şa­şır­tan Düz­ce ol­du, Ada­pa­za­rı ol­du. Mil­let­ve­ki­li­mi­zin bu­lun­ma­dı­ğı bu il­de ina­nıl­maz bir coş­ku var­dı. Sa­kar­ya da öy­ley­di. Mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­ma­dı­ğı­mız il­ler­den mil­let­ve­ki­li çı­kar­mak bi­zim için sür­priz ol­ma­ya­cak. Şan­lı­ur­fa­’dan, Ri­ze­’den, Düz­ce­’den, Kar­s’­tan, Iğ­dı­r’­dan ve birçok il­den mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­ca­ğı­mız gi­bi, di­ğer il­ler­de de mil­let­ve­ki­li sa­yı­mı­zı ar­tı­ra­ca­ğız. İz­mi­r’­de. An­ka­ra­’da du­ru­mu­muz çok iyi. İs­tan­bu­l’­da 1. ve 3. Böl­ge’­de du­ru­mu­muz güzel. 2. Böl­ge’­de bi­raz ek­sik­lik­le­ri­miz var oraya da ağır­lık ve­ri­yo­ruz. An­ka­ra, İs­tan­bul, İz­mi­r’­de in­şal­lah bi­rin­ci par­ti ola­ca­ğız.

‘HER ALANDA SORUN ÜRETİYOR’

Bu se­çim­le bir­lik­te AK­P’­nin tek ba­şı­na ik­ti­dar ol­ma şan­sı ar­tık yok. AK­P’­nin tek ba­şı­na ik­ti­da­rı, ül­ke­miz için içe­ri­de ve dı­şa­rı­da en kö­tü se­nar­yo­dur. AKP şu an­da içe­ri­de ve dı­şa­rı­da her alan­da so­run üre­ten bir par­ti­dir. Eko­no­mi­de, si­ya­si alan­da tu­tar­lı­lık­la­rı­nı bü­yük öl­çü­de kaybet­miş du­rum­da­dır. Ve­sa­yet al­tın­da, ira­de­si­ni kul­la­na­ma­yan bir baş­ba­kan var. Böy­le bir yö­ne­ti­min Tür­ki­ye­’ye hay­rı ol­maz. Ar­tık AKP tek ba­şı­na ik­ti­dar ola­ma­ya­ca­ğı­na gö­re za­ten baş­kan­lık sis­te­mi de ola­ma­ya­cak. Cum­hur­baş­ka­nı da bu tab­lo­yu gö­rü­yor. Mi­ting mey­dan­la­rı­nın dol­ma­ma­sı­nı seç­me­nin yor­gun­lu­ğu­na bağ­lı­yor. Bu du­ru­mu seç­me­nin yor­gun­lu­ğu­na, seç­me­nin bık­kın­lı­ğı­na de­ğil, ve­ri­len va­at­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si­ne bağ­la­ma­lı.

“Fatiha’yı okuyabilir misin?”

“Düzce’deki başarılı mitingimizden sonra otomobile binmek için giderken kalabalık içinden birisi bana ‘Kılıçdaroğlu bir bekle’ deyip bana doğru yaklaştı. ‘Oyumu sana vereceğim vermesine ama içim rahat değil. Sen Fatiha’yı okuyabilir misin’ dedi. Ben de ‘tabii okurum’ dedim ve Fatiha Suresini okudum. O zaman ‘şimdi içim rahat bir biçimde sana oy vereceğim’ dedi. AKP, vatandaşta öyle bir algı yaratmış ki sanki biz Fatiha okumayı bilmiyormuşuz, sanki kendileri dışında olan herkes dinsiz. Mütedeyyin olan insanlar AKP’nin din istismarını camilere, miting meydanlarına taşımasından alabildiğine rahatsızlar. Camiye siyaset sokulmaz. Orada ibadet yapılır. Birilerini kötülemek için camiye gidilir mi? İşte, AKP’nin bu uygulamaları karşısında o kesimler AKP’den kopuyor.”

204 TAŞLI TALABANİ TESPİHİ ÇEKTİ…

Meslektaşım Ruşen Çakır’ın Kuzey Irak’tan aldığı “Talabani tespihi” olarak bilinen tespihin kaç taşlı olduğunu merak ettik. Kılıçdaroğlu tespihi inceledi, taşları saydı ve 204 taneli olduğunu anladı.

Ben ezilenler ile fakir fukara için çalışıyorum

“Büyük bir heyecanla, şevkle yürüttüğüm seçim propagandamızı son güne kadar aynı heyecan ve şevkle sürdüreceğim. Böyle bir şey olacağına inanmıyorum ama oy oranımız 2011 seçiminin altına düşerse çok üzülürüm. Bir siyasetçinin göstermesi gereken çabayı gösteriyorum. Siyasetin topluma adanmışlık olduğunun örneğini göstermek istiyorlarsa bu konuda mütevazı değilim. Fakir fukara, ezilenler için çalışıyorum. Umuyorum vatandaşımız teveccüh gösterir ve CHP iktidar olur. İnanarak söylüyorum: Türkiye’nin CHP iktidarına ihtiacı var. Kavgalardan, çekişmelerden uzak, kendi gücünü toplum yararına kullanan, birinci sınıf toplum için CHP’nin iktidara gelmesi gerekiyor. Yalnız Türkiye’nin değil, uygar dünyanın da CHP iktidarına ihtiyacı var.

Bi­ze oy ver­me­yen in­san­la­rın da her za­man hak­kı­nı, hu­ku­ku­nu ko­ru­duk, ko­ru­ya­ca­ğız. Ör­ne­ğin Sa­id-i Nur­si­’nin ki­tap­la­rı­nın ba­sı­mı­nı ya­sak­la­dı­lar. Biz o ya­sa­ğın kal­dı­rıl­ma­sı için Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne baş­vur­duk. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, ka­nu­nu ip­tal et­ti. Bu ya­sak­la­ra kar­şı ne ka­dar sa­mi­mi ol­du­ğu­mu­zun da bir gös­ter­ge­si­dir. O ce­ma­at CHP’­ye hiç oy ver­me­di ama on­la­rın hak­la­rı­nı sa­vu­nan yi­ne bi­ziz. Tür­ki­ye­’nin dü­zel­me­si, va­tan­daş­la­rın bir­bi­ri­le­riy­le ku­cak­laş­ma­sı için es­ki al­gı­la­rı­mı­zı bir ta­ra­fa bı­ra­kıp ken­di için­de ba­rı­şık bir Tür­ki­ye­’yi bir­lik­te oluş­tur­ma­lı­yız. Bu­gü­ne ka­dar CHP’­ye oy ver­me­miş, olan­la­rın da oyu­nu is­ti­yo­rum. Şu­nu açık­ça söy­lü­yo­rum her inan­cın gü­ven­ce­si­yim.

“Be­ni yu­ha­lat­mak için …”

Baş­kan­lık sis­te­mi­ni sa­de­ce Re­cep Tay­yip Er­do­ğan is­ti­yor. Mi­ting alan­la­rı­nı ka­la­ba­lık gös­ter­mek, Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nu yu­ha­lat­mak için okul­lar­dan öğ­ren­ci­le­ri top­la­tı­yor­lar. Alan­lar­da Cum­hur­baş­ka­nı ola­rak ko­nuş­sa ta­mam. Ama o Cum­hur­baş­ka­nı gi­bi de­ğil, AK­P’­nin ge­nel baş­ka­nı gi­bi ko­nu­şu­yor. Cum­hur­baş­ka­nı ol­du­ğu­nu unu­tup, doğ­ru­dan aday­la­rı ken­di­si­nin be­lir­le­di­ği­ni bi­le söy­lü­yor. Et­ti­ği ye­mi­ne bi­le uy­mu­yor. “