İşte Arınç'ın Oğlunun 'Belgeli' Parselleri!

İşte Arınç'ın Oğlunun 'Belgeli' Parselleri!
Ahmet Mücahit Arınç, sınavsız işe yerleştirildi... 5 bin lira maaş verildi. ardından terfi ettirildi. İstanbul’a temsilci yapıldı. Maaşı 9 bine çıkarıldı...‘Ba­zı ba­kan­lar oğ­lu­mu tor­pil­le işe al­mak is­te­di­ler,...

Ahmet Mücahit Arınç, sınavsız işe yerleştirildi... 5 bin lira maaş verildi. ardından terfi ettirildi. İstanbul’a temsilci yapıldı. Maaşı 9 bine çıkarıldı...

‘Ba­zı ba­kan­lar oğ­lu­mu tor­pil­le işe al­mak is­te­di­ler, oğ­lum ka­bul et­me­di­’ di­yen Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arın­ç’­ı sar­sa­cak bel­ge­ye ulaş­tı. Bel­ge­le­re gö­re Arın­ç’­ın oğ­lu Ah­met Mü­ca­hit Arınç, TOB­B’­da­ki gö­re­vin­den son­ra BO­TA­Ş’­a bağ­lı TPI­C’­ta “kı­dem­li uz­ma­n” ola­rak işe baş­la­dı. Sı­nav­sız alın­dı­ğı bu gö­rev­den yak­la­şık 2 yıl son­ra da, ‘ko­or­di­na­tö­r’ ol­du ve 5 bin li­ra ma­aş bağ­lan­dı. Oğul Arın­ç’­ın yük­se­li­şi bu­nun­la kal­ma­dı.

O gü­ne ka­dar İs­tan­bu­l’­da tem­sil­ci­li­ği ol­ma­yan TPIC “İs­tan­bu­l’­da­ki iş­le­ri yü­rüt­me­k” ama­cıy­la TPIC Tem­sil­ci­li­ği aç­tı, ba­şı­na da Mücahit Arın­ç’­ı ge­tir­di. Dün­ya Ti­ca­ret Mer­ke­zi­’n­de ay­lık 4 bin 600 li­ra­ya ofis ki­ra­lan­dı. Arın­ç’­ın maa­şına da, 4 bin li­ra ek zam ya­pı­la­rak 9 bin li­ra­ya çı­ka­rıl­dı. İd­di­aya gö­re TPIC, kı­zı­nı An­ka­ra­’da ye­tiş­tir­mek is­te­me­yen oğul Arın­ç’­ın bu ta­le­bi çer­çe­ve­sin­de İs­tan­bul Ofi­si­’ni aç­tı. Bü­lent Arın­ç’­ın ye­ğe­ni İb­ra­him Arın­ç’­ın da BO­TA­Ş’­ta Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı ola­rak gö­rev yap­tı­ğı or­ta­ya çık­tı.

TPIC Baş­kan­lı­ğı­’nın 23.02.2012 ta­rih ve 618 no’­lu ka­rar sa­yı­sın­da, “TPIC Baş­ka­nı­’na bağ­lı “Ku­rum­sal İle­ti­şim Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­’nün ku­rul­du­ğu du­yu­rul­du. Ya­zı­da, bu bi­ri­min ba­şı­na 19.05.2010’da “Kı­dem­li Uz­ma­n” ola­rak ku­rum­da işe baş­la­yan Ah­met Mü­ca­hit Arın­ç’­ın oy­bir­li­ğiy­le atan­dı­ğı ilan edil­di.

“Ko­or­di­na­tö­r” gi­bi önem­li bir gö­re­ve atan­mak için 10 yıl­lık tec­rü­be ge­rek­me­si­ne kar­şın 2 yıl­lık tec­rü­be­si olan Arın­ç’­ın atan­ma­sı dik­kat çek­ti.

JET HI­ZIY­LA 4 BİN Lİ­RA ZAM

Oğul Arın­ç’­ı ön­ce sı­nav­sız ola­rak ‘uz­ma­n’ ar­dın­dan jet hı­zıy­la ‘ko­or­di­na­tö­r’ ya­pan TPIC Baş­kan­lı­ğı, yi­ne jet hı­zıy­la bu kez İs­tan­bu­l’­da kur­du­ğu tem­sil­ci­li­ğin ba­şı­na ge­tir­di. TPIC Baş­kan­lı­ğı­ 19.12.2013 ta­rih­li ve 658 no’­lu ka­rarı ise şöy­le duyurdu: “T­PIC İs­tan­bul Tem­sil­ci­li­ği ofi­si­nin ku­rul­ma­sı, ofi­sin yö­ne­ti­ci­li­ği­ne, tak­rir ekin­de si­cil öze­ti gö­rü­len mev­cut TPIC Ku­rum­sal İle­ti­şim Ko­or­di­na­tö­rü A. Mü­ca­hit Arın­ç’­ın dai­mi gö­rev­len­di­ril­me­si, A. Mü­ca­hit Arın­ç’­a al­mak­ta ol­du­ğu ay­lık üc­re­ti­ne ila­ve­ten, gö­rev­de kal­dı­ğı sü­re­ce net 4 bin TL/ay dai­mi gö­rev­len­dir­me kar­şı­lı­ğı ek öde­me ya­pıl­ma­sı ko­nu­la­rın­da TPIC Baş­kan­lı­ğı­’nın yet­ki­li kı­lın­ma­sı oy­bir­li­ğiy­le ka­bul edil­miş­tir.”

BÖYLE KOL KOLAYDILAR

Arınç ve Gökçek, daha 4-5 ay öncesine kadar böyle canciğer kuzu sarmasıydı.

Sözcü